शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !!

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष द्धारा संचालित यस स्कुलमा रिक्त रहेको देहावको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ भएकोले निम्न याेग्यता पुगेका ४० वर्ष गनागेका नेपाली नागरिकहरु बाट दरखास्त आब्वहान गरिएको छः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *