Category: News

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष द्धारा संचालित यस स्कुलमा रिक्त रहेको देहावको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ भएकोले निम्न याेग्यता पुगेका ४० वर्ष गनागेका नेपाली नागरिकहरु बाट दरखास्त आब्वहान गरिएको छः

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

शिक्षक आवश्यकता !। नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Read More