Post

Latest Posts

विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

March 9, 2023

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना : नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल…

शिक्षक आवश्यकता

August 28, 2022

शिक्षक आवश्यकता ! नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेको देहायको…

शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

July 30, 2022

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशत…

GMAT Category

No posts found