शिक्षक आवश्यकता म्याद थप !

शिक्षक आवश्यकता म्याद थप !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नको लागि मिति २०७८/०२/२७ गते प्रकाशन गरिएको विज्ञापनमा आवश्यक मात्रामा शिक्षकहरूको आवेदन नपरेको हुँदा ७ (सात) दिनको म्याद थप गरि पुनः निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *