शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

शिक्षक आवश्यकता !।

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *