News

विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना : नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सिट अनुपातमा शैक्षिक सत्र २०८० का लागि निम्न बमोजिम भर्ना खुलेको व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ । कक्षा नर्सरी र कक्षा एक मा १/१ सेक्सन, एलकेजीमा सीमित सिट भर्ना […]

Read More

शिक्षक आवश्यकता

शिक्षक आवश्यकता ! नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेको देहायको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Read More

शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सिट अनुपातमा शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा व्यवस्थापन समूह अन्तर्गतका Computer Science र Business Studies मा भर्ना खुलेको बेहोरा सबैमा जानकारीका लागिअनुरोध गरिएको छ : भर्ना प्रक्रिया :- फाराम वितरण र दर्ता :- […]

Read More

नतिजा प्रकाश गरिएको बारे

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा नयाँ भर्नाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको मिति २०७९ बैशाख ०५ गते सोमबारका दिनसम्म निवेदन प्राप्त विद्यार्थीहरुलाई मिति २०७९/०१/१० गते शनिबारका दिन लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ। भर्नाका लागि छनौट भएका विद्यार्थीका अभिभावकज्यूहरूले आवश्यक कागजातहरू सहित […]

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा आधारभूत (साविक नि.मा.वि.) तह तृतिय श्रेणीको लागिदेहायको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Read More

शिक्षक आवश्यकता म्याद थप !

शिक्षक आवश्यकता म्याद थप ! नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नको लागि मिति २०७८/०२/२७ गते प्रकाशन गरिएको विज्ञापनमा आवश्यक मात्रामा शिक्षकहरूको आवेदन नपरेको हुँदा ७ (सात) दिनको म्याद थप गरि पुनः निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ :

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

शिक्षक आवश्यकता !। नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Read More