Post

Latest Posts

नतिजा प्रकाश गरिएको बारे

April 24, 2022

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा नयाँ भर्नाका…

नयाँ भर्ना खुल्याे

March 22, 2022

नयाँ भर्ना सम्बन्धमा सूचना

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

January 18, 2022

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा आधारभूत (साविक नि.मा.वि.) तह तृतिय श्रेणीको…

GMAT Category

No posts found